Korzystamy z plików cookies zapisujących dane użytkownika. Przeglądając naszą stronę wyrażasz zgodę na ich używanie. Według obecnie obowiązujących przepisów prawa możesz je wyłączyć zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej »
zamknij
Kalendarz
Dziś jest Piątek 3 lutego 2023 roku Błażeja, Hipolita Odwiedziło nas: 2044268 internautów
word słupsk
word słupsk word słupsk word słupsk
Wyszukiwarka
Godziny otwarcia


Administracja Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego
w Słupsku
czynna jest
pon 7:30-15:30
wt -pt godz. 7:00 - 15:00


Biuro Obsługi Egzaminów czynne jest w godzinach
PON - 7:30-15:15
WT  - PT 7:00 - 14:45

Egzaminy odbywają się w godzinach
PON 7:30-15:30
WT - PT 7:05 - 15:00


Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów czynna jest
PON - PT 8:00 - 18:00
SOBOTA 8:00 - 14:00

Pracownia Psychologiczna czynna jest wg odrębnego harmonogramu

Miasteczko Ruchu Drogowego zaprasza
PON - PT 8:00 - 17:00


kontakt

Egzaminy » Przeprowadzanie egzaminów państwowych pojazdami OSK

Data publikacji: 2015-11-18 14:08:23

ZARZĄDZENIE nr 25/2021//BOE

Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Słupsku

z dnia 30.11.2021 roku w sprawie:

Przeprowadzania państwowych egzaminów praktycznych pojazdami ośrodka szkolenia kierowców oraz rejestrowania praktycznej części egzaminu praktycznego kat. B prawa jazdy pojazdami ośrodka szkolenia kierowców


§ 1

Zarządzenie określa procedury wewnętrzne WORD w sprawie egzaminowania zgodne z ustawą o kierujących pojazdami z dnia 5 stycznia 2011 r. (tekst jednolity Dz. U. 2019 poz. 341) oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 28 czerwca 2019 w sprawie egzaminowania (Dz. U. 2019 poz. 1206 z późn. zm.)

 

§ 2

Zapis na egzamin:

  1. Na podstawie art. 53 ust 4a. ustawy o kierujących pojazdami – osoba zgłaszająca się do WORD na egzamin praktyczny na kategorię AM, A1, A2, A, B, lub BE może złożyć wniosek, na podstawie którego egzamin zostanie przeprowadzony pojazdem ośrodka szkolenia kierowców, który prowadził szkolenie tej osoby (załącznik nr 1).

  2. Łącznie z wnioskiem, o którym mowa w pkt 1 osoba składa oświadczenie OSK o wyrażeniu zgody na udział pojazdu tego ośrodka w części praktycznej egzaminu (załącznik nr 2).

  3. W przypadku pojazdów, o których mowa w art. 54 ust. 5 ustawy (pojazd z automatyczną skrzynią biegów i pojazdy osób niepełnosprawnych) składane jest odrębne oświadczenie na tzw. pojeździe własnym (załącznik nr 3).

  4. Oświadczenie o podstawieniu innego niż WORD pojazdu, tzw. pojazdu własnego, może złożyć także osoba chcąca zdawać na pozostałe kategorie prawa jazdy niż wymienione w pkt 1 (załącznik nr 3).

  5. Opłata za egzamin przeprowadzony pojazdem ośrodka szkolenia, o którym mowa w pkt 1 jest identyczna jak opłata za egzamin dla danej kategorii pojazdem WORD tj. zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 16 stycznia 2013 roku (Dz. U. 2013 poz 78 z późn. zm).

 

§ 3

Rezygnacja z podstawienia pojazdu

1. Jeżeli ośrodek szkolenia, mimo złożenia oświadczenia, o którym mowa w pkt. 4 odmówi udostępnienia pojazdu do egzaminu praktycznego - zawiadamia o takiej odmowie osobę zapisującą się na egzamin, a także WORD w Słupsku w formie pisemnego oświadczenia jak w przypadku wyrażenia zgody.

Zawiadomienie takie nie może nastąpić później niż 5 dni przed wyznaczonym terminem egzaminu.

 

§ 4

Przekazanie pojazdu

1. Zgodnie z art. 53 ust 1 uokp każdy pojazd, na którym przeprowadzony jest egzamin praktyczny pozostaje w dyspozycji WORD, w związku z czym wszystkie pojazdy przekazane do dyspozycji w celu egzaminowania (pojazdy OSK) muszą posiadać ważną polisę ubezpieczenia OC oraz ważne badania techniczne.

2. Ośrodek Szkolenia Kierowców oddaje swój pojazd do dyspozycji WORD w celu przeprowadzenia egzaminu co najmniej na 30 minut przed godziną określoną na zaświadczeniu o wyznaczonym terminie egzaminu Dokumenty ubezpieczenia pojazdu, łącznie z dokumentami pojazdu i kluczykami podstawiający pojazd OSK przekazuje pracownikowi OSKP WORD.

9. W przekazanym do dyspozycji WORD przez OSK pojeździe powinna znajdować się ilość paliwa zapewniająca przeprowadzenie wyznaczonego egzaminu.

10. Egzaminator odbiera kluczyki do pojazdu na OSKP przed rozpoczęciem egzaminu, a po zakończonym egzaminie oddaje kluczyki na OSKP.

 

§ 5

Rejestrowanie przebiegu egzaminu –

dot pojazdów kat B zgodnie z art 54 a i b ustawy

1. W przypadku przeprowadzania egzaminu praktycznego na kategorię B prawa jazdy pojazdem ośrodka szkolenia zgodnie z art. 54 a ust 1 ustawy – urządzenie do rejestrowania zapewnia ośrodek szkolenia kierowców, z wyjątkiem sytuacji opisanych w ustawie o kierujących pojazdami.

2. Urządzenie to powinno spełniać warunki wymienione w § 7 ust 1 rozporządzenia w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia z dnia z dnia 28 czerwca 2019 (Dz.U. 2019 poz. 1206 z późn. zm.)

3.Osoba odpowiedzialna za monitoring sprawdza przed egzaminem zgodność zamontowanego systemu monitoringu z wymogami ustawy i rozporządzenia oraz poprawność funkcjonowania systemu w samochodzie OSK.

4. Po przeprowadzeniu egzaminu na pojeździe ośrodka szkolenia - przedstawiciel tego ośrodka przekazuje niezwłocznie po zakończeniu egzaminu (na terenie WORD) zapis tego egzaminu do osoby odpowiedzialnej za monitoring WORD Słupsk z wykorzystaniem oryginalnego nośnika.

Plik z nagraniem powinien być zapisany w powszechnie stosowanym formacie zapisu i odczytu danych, który pozwoli na odtworzenie tego zapisu w WORD bez specjalistycznego oprogramowania nie stanowiącego wyposażenia WORD.

5. Forma przekazania zapisu pomiędzy przedstawicielem OSK, a pracownikiem WORD nastąpi w formie protokołu przekazania (załącznik nr 4)

7. Osoba odpowiedzialna za monitoring w WORD Słupsk prowadzić będzie szczegółowy rejestr przekazanych przez szkoły jazdy nośników z zapisem egzaminu praktycznego.

8. Osoba odpowiedzialna za monitoring w WORD Słupsk w czasie przekazywania nośnika ma obowiązek sprawdzenia czy na nośniku prawidłowo zapisał się materiał z przebiegu egzaminu (obraz i dźwięk).

9. Uniemożliwienie odczytu, nieprawidłowości w nagraniu lub brak nagrania osoba odpowiedzialna za monitoring niezwłocznie zgłasza do egzaminatora nadzorującego celem podjęcia dalszych działań oraz odnotowuje w rejestrze.

 

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

 

§ 7

Z dniem wejścia w życie zarządzenia traci moc zarządzenie nr 33/2019.

 

 

Piotr Tomaszewski

 

Dyrektor WORD

 

 

 

 

 
Utworzony: 2015-11-18 14:08:23 przez: Emilia JARMUŁ
Ostatnia modyfikacja: 2022-01-04 08:09:30 przez: Emilia JARMUŁ