Korzystamy z plików cookies zapisujących dane użytkownika. Przeglądając naszą stronę wyrażasz zgodę na ich używanie. Według obecnie obowiązujących przepisów prawa możesz je wyłączyć zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej »
zamknij
Kalendarz
Dziś jest Czwartek 25 lipca 2024 roku Jakuba, Krzysztofa Odwiedziło nas: 2257205 internautów
word słupsk
word słupsk word słupsk word słupsk
Wyszukiwarka
Godziny otwarcia


Administracja Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego
w Słupsku
czynna jest
pon 7:30-15:30
wt -pt godz. 7:00 - 15:00


Biuro Obsługi Egzaminów czynne jest w godzinach
PON - 7:30-15:15
WT  - PT 7:00 - 14:45

Egzaminy odbywają się w godzinach
PON 7:30-15:30
WT - PT 7:05 - 15:00


Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów czynna jest
PON - PT 8:00 - 18:00
SOBOTA 8:00 - 14:00

Pracownia Psychologiczna czynna jest wg odrębnego harmonogramu

Miasteczko Ruchu Drogowego zaprasza
PON - PT 8:00 - 17:00


kontakt

Wymagane dokumenty i informacje do rejestracji na test kwalifikacyjny kierowcy zawodowego

Warunkiem przystąpienia do testu kwalifikacyjnego  jest złożenie w Biurze Obsługi Egzaminów (BOE) informacji o nr PESEL kandydata i numerze identyfikującym profil kierowcy zawodowego (PKZ)


Po złożeniu  wymaganych informacji i dokumentów ustalany jest termin testu kwalifikacyjnego.

Wysokość opłaty za przeprowadzenie testu kwalifikacyjnego wynosi 50 zł

 

Warunki przeprowadzania testu kwalifikacyjnego przez wojewódzki ośrodek ruchu drogowego:
 

§ 24. Przed przystąpieniem do testu kwalifikacyjnego osoba egzaminowana informuje ośrodek egzaminowania o numerze identyfikującym profil kierowcy zawodowego, składa dowód uiszczenia opłaty za test kwalifikacyjny oraz zwraca się o wyznaczenie terminu testu kwalifikacyjnego.
§ 25. 1. Ośrodek egzaminowania:
1) na podstawie informacji, o której mowa w § 24, oraz na podstawie numeru PESEL osoby egzaminowanej albo daty urodzenia – w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, pobiera informacje zawarte w profilu kierowcy zawodowego;
2) weryfikuje dane w profilu kierowcy zawodowego i w przypadku braku wątpliwości co do ważności i prawidłowości tych danych rejestruje osobę egzaminowaną w ewidencji osób egzaminowanych, o której mowa w § 8 rozporządzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia dokierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów doku-
mentów stosowanych w tych sprawach (Dz. U. poz. 1206 oraz z 2021 r. poz. 1426);
3) wyznacza termin testu kwalifikacyjnego przez wskazanie daty i godziny przeprowadzenia tego testu; wyznaczona data testu kwalifikacyjnego nie może przekraczać 30 dni od dnia, w którym ją wyznaczono;
4) przekazuje osobie egzaminowanej informacje, o których mowa w ust. 3–6.
2. W przypadku wątpliwości co do ważności i prawidłowości danych zawartych w profilu kierowcy zawodowego ośrodek egzaminowania zwraca profil kierowcy zawodowego w celu wyjaśnienia niezgodności przez właściwy podmiot lub organ.
3. Jeżeli osoba egzaminowana uzyska negatywny wynik z testu kwalifikacyjnego albo nie przystąpi do testu kwalifikacyjnego w wyznaczonym terminie, ośrodek egzaminowania na jej wniosek i po wniesieniu nowej opłaty za test kwalifikacyjny wyznacza kolejny termin testu kwalifikacyjnego. Osobie takiej wskazuje się pierwszy wolny termin testu kwalifikacyjnego.
4. Osoba egzaminowana, nie później niż na 2 dni robocze przed planowanym testem kwalifikacyjnym, może poinformować w formie pisemnej ośrodek egzaminowania, że nie stawi się na test w wyznaczonym terminie. Dopuszcza się przesłanie powyższej informacji środkami komunikacji elektronicznej. Na żądanie ośrodka egzaminowania jest wymagane okazanie urzędowego potwierdzenia przedłożenia (UPP) lub potwierdzenia dostarczenia (odczytu) korespondencji wysłanej pocztą elektroniczną.
5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, ośrodek egzaminowania wyznacza kolejny termin testu kwalifikacyjnego.
6. W przypadkach losowych dyrektor ośrodka egzaminowania może podjąć decyzję o skróceniu terminu, o którym mowa w ust. 4.
7. Osoba egzaminowana nie wnosi opłaty za test kwalifikacyjny w przypadku awarii systemu teleinformatycznego ośrodka egzaminowania.
§ 26. 1. Osoba egzaminowana może przystąpić do testu kwalifikacyjnego, jeżeli okaże ważny w dniu testu jeden z dokumentów potwierdzających jej tożsamość:
1) dowód osobisty;

2) kartę pobytu;
3) paszport;
4) tymczasowe zaświadczenie tożsamości cudzoziemca;
5) polski dokument tożsamości cudzoziemca;
6) zgodę na pobyt tolerowany.
2. Stwierdzenia tożsamości osób uprawnionych do przystąpienia do testu kwalifikacyjnego można dokonać również na podstawie dokumentu elektronicznego, o którym mowa w art. 19e ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2070), przez okazanie tego dokumentu
na ekranie urządzenia mobilnego egzaminatorowi, zaktualizowanego na dzień testu kwalifikacyjnego.
§ 27. W przypadku osoby egzaminowanej, której stan lub zachowanie uzasadnia podejrzenie, że jest ona pod wpływem alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu, egzaminator wzywa organy uprawnione do przeprowadzenia badania w celu ustalenia w jej organizmie zawartości alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu.
§ 28. Egzaminator nie przeprowadza testu kwalifikacyjnego, jeżeli:
1) nie jest możliwe ustalenie tożsamości osoby zgłaszającej się na test kwalifikacyjny;
2) osoba egzaminowana zgłaszająca się na test kwalifikacyjny zaproponowała egzaminatorowi przyjęcie korzyści majątkowej lub osobistej w zamian za uzyskanie pozytywnego wyniku z testu kwalifikacyjnego;
3) osoba egzaminowana zgłaszająca się na test kwalifikacyjny jest pod wpływem alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu lub odmówiła poddania się badaniu przez organy uprawnione do przeprowadzenia badania w celu ustalenia w jej organizmie zawartości alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu.
§ 29. Podczas przeprowadzania testu kwalifikacyjnego w sali egzaminacyjnej mogą przebywać wyłącznie osoby egzaminowane, egzaminator przeprowadzający test kwalifikacyjny i egzaminator nadzorujący oraz:
1) kandydaci na egzaminatorów wraz z ich wykładowcą, odbywający praktyki w ramach kursu kwalifikacyjnego,
2) osoby sprawujące nadzór nad sprawdzeniem kwalifikacji w imieniu właściwego marszałka województwa,
3) tłumacz języka migowego lub tłumacz systemu językowo-migowego, którego obecność na teście kwalifikacyjnym zapewnia sobie osoba egzaminowana lub zapewniony przez ośrodek egzaminowania, jednak nie dłużej niż do czasu rozpoczęcia testu,
4) tłumacz przysięgły, którego udział zapewnia sobie osoba egzaminowana, jeżeli osoba ta nie włada językiem polskim w stopniu umożliwiającym przeprowadzenie testu kwalifikacyjnego oraz zrozumienie zasad przeprowadzania tego
testu, jednak nie dłużej niż do czasu rozpoczęcia testu kwalifikacyjnego,
5) dyrektor ośrodka egzaminowania i osoby upoważnione przez niego– pod warunkiem że ich obecność nie zakłóca i nie utrudnia przebiegu testu kwalifikacyjnego.
§ 30. 1. Test kwalifikacyjny jest przeprowadzany:
1) w formie określonej w art. 39b1 ust. 3b pkt 1 ustawy, z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego ośrodka egzaminowania, przy wykorzystaniu pytań pochodzących z katalogu pytań testowych, o którym mowa w art. 39b1 ust. 6i 7 ustawy;
2) w sali egzaminacyjnej wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 66 ust. 1 pkt 1–5, 7 i 8 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami.
2. Test kwalifikacyjny przeprowadza się dla maksymalnie 20 osób egzaminowanych jednocześnie. Istnieje możliwość jednoczesnego przeprowadzania w sali egzaminacyjnej testu kwalifikacyjnego w zakresie bloku programowego określonego do prawa jazdy kategorii C1, C1+E, C i C+E oraz D1, D1+E, D i D+E


§ 45. 1. Wysokość opłaty za:
2) przeprowadzenie testu kwalifikacyjnego wynosi 50 zł.               


Podstawa prawna : Dz. U. 2022 poz 739

 

 

 


Inne artykuły w tej kategorii: