Korzystamy z plików cookies zapisujących dane użytkownika. Przeglądając naszą stronę wyrażasz zgodę na ich używanie. Według obecnie obowiązujących przepisów prawa możesz je wyłączyć zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej »
zamknij
Kalendarz
Dziś jest Czwartek 18 sierpnia 2022 roku Heleny, Ilony Odwiedziło nas: 1992869 internautów
word słupsk
word słupsk word słupsk word słupsk
Wyszukiwarka
Godziny otwarcia


Administracja Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego
w Słupsku
czynna jest
pon 7:30-15:30
wt -pt godz. 7:00 - 15:00


Biuro Obsługi Egzaminów czynne jest w godzinach
PON - 7:30-15:15
WT  - PT 7:00 - 14:45

Egzaminy odbywają się w godzinach
PON 7:30-15:30
WT - PT 7:05 - 15:00


Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów czynna jest
PON - PT 8:00 - 18:00
SOBOTA 8:00 - 14:00

Pracownia Psychologiczna czynna jest wg odrębnego harmonogramu

Miasteczko Ruchu Drogowego zaprasza
PON - PT 8:00 - 17:00


kontakt

Szkolenia » Zarządzenie Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Słupsku w sprawie organizacji kursów oraz szkoleń w roku 2022, w czasie pandemii.

Data publikacji: 2022-01-04 14:39:15

ZARZĄDZENIE Nr 28/2021 Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Słupsku w sprawie organizacji kursów oraz szkoleń w WORD Słupsk w czasie zagrożenia rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę o nazwie COVID-19.


ZARZĄDZENIE Nr 28/2021/ ALL
Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Słupsku
z dnia 31.12.2021 r.
w sprawie organizacji kursów oraz szkoleń w WORD Słupsk
w czasie zagrożenia  rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2
wywołującego chorobę o nazwie COVID-19

 

 

§ 1


1. W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo pracowników oraz osób szkolonych, klientów i całej naszej społeczności, które są dla nas najwyższym dobrem WORD Słupsk podejmuje działania prewencyjne, w celu zwiększenia bezpieczeństwa w organizacji procesu szkoleniowego.
2. Od dnia 18.05.2020 r. do odwołania szkolenia w WORD Słupsk odbywać się będą przy zwiększonym reżimie sanitarnym w związku z istniejącym zagrożeniem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę o nazwie COVID-19.
3. Osoba wchodząca na teren WORD Słupsk wyraża zgodę na spełnienie nałożonych przepisami wymogów, respektowanie zasad określonych w niniejszym zarządzeniu, stosowanie do umieszczonych oznakowań i poddaje się poleceniom pracowników WORD.

 

§ 2


1. Załatwianie wszelkich spraw zaleca się wykonywać zdalnie przy użyciu dostępnych środków komunikacji elektronicznej, w szczególności zapisanie na kurs / szkolenie mailowo na adres szkolenia@word.slupsk.pl lub telefonicznie 059-848-21-34, kom.  501-149-447. Zaleca się unikanie osobistych wizyt w dziale działalności pozaegzaminacyjnej (dalej - - szkolenia).
2. Dokonywanie wszelkich płatności zaleca się w formie elektronicznej na konto numer: 74 1240 3770 1111 0000 4068 8730.
3. Przebywanie w budynku WORD osób postronnych i towarzyszących osobie szkolonej jest zabronione.
4. Osoba szkolona powinna zgłosić się do WORD Słupsk w dobrym stanie zdrowia oraz zobowiązana jest używać środków ochrony osobistej tj. bezwzględnie zasłaniające usta i nos zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami (maseczka). Osoby, które nie spełniają tego wymogu nie zostaną dopuszczone do szkolenia. Ponadto osoby zobowiązane są zachować wymagany odstęp od innych.
5. Wyjątkiem od ustaleń z punktu 4 jest osoba, która ma przeciwwskazania medyczne do zasłonięcia ust i nosa. Zostanie ona poproszona o wgląd do dokumentu potwierdzającego ten fakt.
6. W przypadku stwierdzenia u siebie objawów chorobowych (np. temperatura ciała powyżej 37,50C) osoba szkolona proszona jest o odwołanie mailowo lub telefonicznie szkolenia (bez konsekwencji utraty opłaty).
7. Do WORD osoba szkolona przychodzi nie wcześniej niż 15 minut przez wyznaczoną godziną kursu / szkolenia.
8. Przed każdym wejściem do budynku WORD osoba obowiązkowo dezynfekuje dłonie przy użyciu dozowników ze środkiem odkażającym.
9. Osoby zapisane na szkolenie czekają przed wejściem głównym do budynku WORD Słupsk. Pracownik szkoleń wpuszcza osobę zapisaną na kurs pojedynczo według imiennej listy, następnie osoba ta kierowana jest do sali szkoleniowej.
10. Osoba szkolona składa oświadczenie zgodnie ze wzorem z Załącznika nr 1 w dniu kursu / szkolenia, przed przystąpieniem do niego. Oświadczenie do pobrania dostępne jest na stronie internetowej  www.word.slupsk.pl. Zaleca się wydrukować i przygotować oświadczenie we własnym zakresie przed wizytą w WORD. Egzemplarze oświadczenia dostępne są także w dziale szkoleń WORD. Zaleca się korzystanie z własnych długopisów. W pierwszym dniu szkolenia osoba szkolona podpisuje oświadczenie czytelnie imieniem i nazwiskiem.
11. WORD Słupsk w przypadku oceny, iż udział osoby szkolonej może nieść zagrożenie dla pracowników lub klientów lub wykazuje objawy chorobowe tj. np.: gorączka, kaszel, duszności, może odmówić udziału w szkoleniu takiej osobie. Opłata za szkolenie podlega zwrotowi lub wykorzystaniu w późniejszym terminie.
12. Osoba szkolona, celem weryfikacji tożsamości okazuje pracownikowi działu szkoleń ważny dokument potwierdzający tożsamość, odkrywając usta i nos tak, aby była widoczna cała twarz.
13. WORD Słupsk zapewnia dostęp do środków dezynfekujących oraz do ciepłej, bieżącej wody i mydła w toaletach, gdzie osoba szkolona ma możliwość ponownej dezynfekcji rąk. Dozowniki ze środkiem odkażającym znajdują się m.in.: przed wejściem głównym do budynku WORD, w poczekalni na parterze oraz na salach szkoleniowych.
14. Sale szkoleniowe są dezynfekowane.
15. Przerwy dla uczestników kursów / szkoleń organizowane będą w określonym czasie oraz w wyznaczonych miejscach z zachowaniem wszystkich wymogów.


§ 3


1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
2. Niniejsze zarządzenie zmienia zarządzenie nr 7/2021.

 

 

 

Jak przygotować się na kurs / szkolenie
w WORD Słupsk

1. Wszelkie informacje na temat szkoleń i kursów tel. 059-848-21-34, kom.  501-149-447 .
2. Kartę zgłoszeniową na kurs / szkolenie przekaż do działu szkoleń.
3. Jadąc do WORD Słupsk zabierz ze sobą:
- środek ochrony osobistej zasłaniający usta i nos zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami (maseczkę), który będziesz zobowiązany do noszenia podczas szkolenia / kursu,
- dokument tożsamości i/lub inne dokumenty niezbędne (prawo jazdy, skierowanie)
- oświadczenie, o którym mowa w pkt 1.
- długopis na notatki ze szkolenia.
4. Przed wejściem do budynku WORD bądź nie wcześniej niż 15 minut przed wyznaczoną godziną szkolenia oraz koniecznie zdezynfekuj dłonie.
5. Przed wejściem na salę szkoleniową ponownie zdezynfekuj ręce, jeśli zajdzie taka potrzeba.
6. Będziesz proszony o okazanie ważnego dokumentu potwierdzającego swoją tożsamość oraz o odkrycie ust i nosa tak, aby była widoczna cała twarz. Zachowaj przy tym wymagany odstęp.
7. Przekaż oświadczenie pracownikowi szkoleń.
8. Po szkoleniu kieruj się wprost do wyjścia.

Owocnego szkolenia.

 

 


Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 28/2021.

ZAŁĄCZNIK  DO  KARTY  ZGŁOSZENIOWEJ  NA  KURS / SZKOLENIE
OŚWIADCZENIE KURSANTA / OSOBY SZKOLONEJ


 W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo Państwa oraz pracowników WORD Słupsk, z uwagi na pandemię koronawirusa wywołującego chorobę o nazwie COVID-19, prosimy o wypełnienie poniższego oświadczenia oraz zapoznanie się z podstawowymi zasadami obowiązującymi podczas kursu / szkolenia.

W przypadku kiedy na któreś pytanie nie możesz udzielić odpowiedzi twierdzącej, poinformuj niezwłocznie o tym telefonicznie dział szkoleń WORD 059-848-21-34 lub kom. 501-149-447 lub mailowo szkolenia@word.slupsk.pl bez obawy utraty opłaty.


Oświadczam, że:
1. obecnie mój stan zdrowia jest dobry, bez objawów chorobowych (katar, kaszel, gorączka, bóle mięśni, wysypka, duszności).
2. nie przebywam w izolacji ani na kwarantannie.
3. zapoznałam/-em się z zarządzeniem nr 28/2021 Dyrektora WORD Słupsk w sprawie organizacji kursów i szkoleń w WORD Słupsk w czasie zagrożenia  rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę o nazwie COVID-19 oraz akceptuję jego postanowienia i zobowiązuję się do ich przestrzegania.


…..........................…............................................................................
(data oraz czytelny podpis: Imię i nazwisko osoby szkolonej)  

 

Zostałam/-em poinformowana/ -y, że Administratorem moich danych osobowych jest Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Słupsku z siedzibą przy ul. Mierosławskiego 10, reprezentowany przez Dyrektora. Wszelkie informacje na temat przetwarzania danych oraz moich praw wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych znajdują się na stronie internetowej WORD w zakładce: „ochrona danych”.
Utworzony: 2022-01-04 14:39:15 przez: Marta BERG
Ostatnia modyfikacja: 2022-02-02 11:18:51 przez: Monika MICHALAK